- Statut

Statut
19.09.2009.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji Miasta Bartoszyce zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.)
2. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej t.j.(Dz. U. Nr 226, poz. 1675 z 2007 r. z póź. zm.)
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)
4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z póź. zm.).
5. Niniejszego statutu.

§ 2

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Bartoszyce, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
2. Terenem działania Ośrodka jest terytorium Polski.

Rozdział II. Cel i zakres działalności Ośrodka
§ 3

Celem funkcjonowania Ośrodka jest realizacja zadań Miasta z zakresu:
1. Utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych Miasta.
2. Zaspokajania potrzeby mieszkańców Miasta w zakresie kultury fizycznej i rekreacji.
3. Realizacji zadań w dziedzinie wychowania, kultury fizycznej i sportu oraz rozrywki.
4. Prowadzenia innej działalności w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 4

Do zakresu działań Ośrodka należy w szczególności:
1. Inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej i turystyki jakrównież dbanie o rozwój sportu wyczynowego.
2. Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych.
3. Zadaniami priorytetowymi są: upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi oraz innymi jednostkami działającymi na terenie Miasta Bartoszyce;
4. Udzielanie pomocy podmiotom określonym w pkt. 3 w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i wychowania fizycznego.
5. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.
6. Zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno – sportowymi.
7. Podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej Miasta Bartoszyce.
8. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności:
a) udostępnianie obiektów Ośrodka na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych działających na terenie Miasta Bartoszyce na zasadach szczegółowych, określonych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych obiektów;
b) udostępnianie obiektów na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej , klubów sportowych i innych jednostek mających siedzibę poza terenem Miasta Bartoszyce na zasadach szczegółowych, określonych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych obiektów;
c) udostępnianie obiektów na potrzeby zakładów pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych, przy czym pierwszeństwo mają grupy z terenu Miasta Bartoszyce na zasadach szczegółowych, określonych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych obiektów;
d) organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z potrzebami zainteresowanych uczestników określonych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych obiektów;
9. wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, zleconych przez Burmistrza Miasta Bartoszyce;
10. przy realizacji swoich zadań statutowych Ośrodek korzysta z terenów rekreacyjnych, sportowych i obiektów sportowych stanowiących bazę Ośrodka, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego statutu.

III. Organizacja i zarządzanie
§ 5

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor z pomocą Głównego Księgowego.
2. Zatrudnienie Dyrektora następuje w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta Bartoszyce.
3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz.
4. Wynagrodzenie oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków Dyrektora ustala Burmistrz.
5. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności, właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.
6. Pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor i on wykonuje wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy w stosunku do zatrudnionych przez siebie pracowników.
7. W stosunku pracy z Dyrektorem oraz pozostałymi pracownikami mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy, przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr. 146, poz. 1222 z póź. zm).
8. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bartoszyce.
9. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest pisemna zgoda Burmistrza Miasta Bartoszyce.
10. Oświadczenie woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Dyrektor w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza z zastrzeżeniem ust.11.
11.Oświadczenie woli w imieniu Ośrodka w sprawach majątkowych wymaga współdziałania z księgowym Ośrodka.
12. Organem wewnętrznej kontroli finansowej jest główny księgowy Ośrodka zatrudniany i zwalniany przez Dyrektora Ośrodka.
13. Dyrektor Ośrodka realizuje zadania określone w Rozdziale II niniejszego statutu.
14. Do zakresu obowiązków Dyrektora Ośrodka w szczególności należy:
a) opracowywanie i realizacja planów rzeczowo-finansowych,
b) dysponowanie środkami finansowymi Ośrodka w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,
c) reprezentowanie Ośrodka,
d) przyjmowanie, awansowanie i zwalnianie pracowników,
e) ustalanie zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności pracowników,
f) czuwanie nad zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
g) dbanie o mienie Ośrodka i właściwą gospodarkę tym mieniem,
h) tworzenie planów działalności Ośrodka,
i) przedkładanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości.

§ 6

Dyrektor i pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§ 7

Szczegółową organizację Ośrodka oraz zakres działania poszczególnych komórek określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Bartoszyce na wniosek Dyrektora.

§ 8

Zasady wynagradzania i inne świadczenia, wynikające ze stosunku pracy pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagradzania, zatwierdzony przez Burmistrza na wniosek Dyrektora.

IV. Majątek i Finanse
§ 9

1. Ośrodek prowadzi działalność finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez przez Dyrektora.
3. Sprawy finansowe prowadzi Główny Księgowy zatrudniony przez Dyrektora na podstawie umowy o pracę.
4. W stosunku do księgowego mają zastosowanie przepisy dotyczące praw i obowiązków głównego księgowego.

§ 10

1. W celu pozyskiwania środków finansowych dla realizacji zadań statutowych Ośrodek może prowadzić następującą działalność:
a) hotelarską
b) transportową,
c) usługową,
d) handlową,
e) szkoleniową,
f) reklamową,
g) w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami,
h) inną, na zlecenie lub za zgodą Burmistrza Miasta Bartoszyce.

§ 11

1. Dla własności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Ośrodka wymagane jest współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego.
2. Ośrodek zarządza powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 12
Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 13

Ośrodek prowadzi działalność finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

V. Przepisy końcowe
§ 14

1. Ośrodek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Ośrodek Używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby i numerem NIP.
3. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane wyłącznie w formie uchwały Rady Miejskiej.
4. Nadzór ogólny i merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Bartoszyce lub upoważniony przez niego zastępca Burmistrza.
5. Oceny pracy Ośrodka dokonuje przynajmniej raz w roku Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny Rady Miasta w Bartoszycach.
6. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
7. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
8. Likwidacja Ośrodka może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej.
9. Likwidując Ośrodek Rada Miejska określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu jednostki.
 

Szybki kontakt

Adres: Bartoszyce,
ul. Jagiellończyka 1/2

Tel: (0-89) 762 98 71
Fax: (0-89) 762 98 71
Email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Design bartoszyce24 - Projektowanie stron www, Poligrafia, Fotografia
Copyright 2009 Bartoszycki O�rodek Sportu i Rekreacji